Untitled Document Untitled Document
วิสัยทัศน์ (Vision)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจกรรมและปกครอง
  งานกีฬาและนันทนาการ
  งานสวัสดิการนักศึกษา
  งานแนะแนวการศึกษา
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
  คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
  งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
  แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
  MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
  คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ

 

 

 

 

 

 Untitled Document main
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศจองบูธจำหน่ายสินค้า กิจกรรมนักศึกษา เกษตรแฟร์ 2561 (ตลาดนัดวัยทีน)
10 ตุลาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 นัดหมาย นักศึกษา เข้าสัมภาษณ์ ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP 2561
09 ตุลาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศ กยศ. และ กรอ. มทร.ตะวันออก วันที่ 21 กันยายน 2561
21 กันยายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 2561 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม สกอ. มทร.ตะวันออก
21 สิงหาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 CP ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561
21 สิงหาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

อ่านทั้งหมด
  ข่าวอบรม/สัมมนา
 กำหนดการ โครงการอบรม RMUTTO Young Volunteer ยุวอาสาพัฒนาจังหวัดชลบุรี
21 สิงหาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการอบรมผู้นำนักศึกษารับน้องสร้างสรรค์ มทร.ตะวันออก (คู่มือรับน้องสร้างสรรค์)
19 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ วิทยาเขตบางพระ ปีการศึกษา 2561
11 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 2561
10 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 2561 โครงการการบัณฑิตไทยไม่โกง “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทย ไม่โกง”
10 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารบริการศิษย์เก่า
ประกาศรับสมัครงาน บริษัทแฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด
17 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1.2561
31 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท Yusen Logistics
03 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศรับสมัคร ศึกษาต่อ NIDA
03 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท CENTRAL Group
03 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารทั่วไป
 ปฏิทินการดำเนินโครงการ กิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561)
26 มิถุนายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศกำหนดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561
25 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษาอ่านทั้งหมด
  ภาพกิจกรรม
รูปทั้งหมด
 

         

        

 

 

  

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.