Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
งานหอพักนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ

 

 

 

 

 Untitled Document main
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ระเบียบการเงินกีฬา มทร.ตะวันออก ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. 2550
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศรับสมัครสมาชิก ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย
06 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2560 ขยายระยะเวลา
13 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร เกิด พ.ศ.2540 ส่งเอกสารกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2560
01 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาบางพระ) ปีการศึกษา 2560
24 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

อ่านทั้งหมด
  ข่าวอบรม/สัมมนา
 เอกสารประกอบ การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา 2561 ถึง 2565
19 มีนาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา มทร.ตะวันออก หลักสูตร “พัฒนาบุคลิกภาพภายในด้วย DISC และบุคลิกภายนอกดูดีมีสไตล์ Look Smart”
05 มีนาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 การสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อรับประโยชน์จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)
05 มีนาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 อบรมแกนนำนักศึกษารณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 16..17 กันยายน 2560
05 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันที่ 5 สิงหาคม 2559
04 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารบริการศิษย์เก่า
บริษัทเบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม รับสมัครตำแหน่งงานว่าง
20 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

บริษัท UNICON รับสมัครตำแหน่งงานว่าง
20 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัครตำแหน่งงานว่าง
20 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

บริษัทเป็ด บางกอกแร้นช์ จำกัด มหาชน รับสมัครตำแหน่งงานว่าง
20 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

บริษัท OISHI GROUP รับสมัครตำแหน่งงานว่าง
20 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

อ่านทั้งหมด
  ภาพกิจกรรม
รูปทั้งหมด
 

 

 

 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.