Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
งานหอพักนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเป็นผู้ประกอบการภายในองค์การ กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีความเป็นผู้ประกอบการภายในองค์การ เป็นตัวแปรส่งผ่าน และอายุการทำงาน เป็นตัวแปรกำกับ
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง

 

 

 

 

 Untitled Document main
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีการศึกษา 2559
04 พฤศจิกายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ระเบียบการแข่งขันผู้นำเชียร์ พะยอมเกมส์ 2559
30 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 2559
28 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ปีการศึกษา 2559
26 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศ กยศ.วันที่ 21 กันยาน 2559
21 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

อ่านทั้งหมด
  ข่าวอบรม/สัมมนา
 โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันที่ 5 สิงหาคม 2559
04 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน วันที่ 23 เมษายน 2559
04 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 2556 สรุปผลการอบรมการประกันคุณภาพผู้นำนักศึกษา 15 มีนาคม 2556
20 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 2556 สรุปผลโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมจิตอาสา 7 พฤษภาคม 2556
20 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 2556 สรุปโครงการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 5 เมษายน 2556
17 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารบริการศิษย์เก่า
รับสมัครงาน บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด
06 มิถุนายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

(IAESTE Thailand) ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค ในต่างประเทศ ปี 2558
07 มิถุนายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครงาน บริษัทโรงสีข้าวนาทองไทย (วิศวกรรมเกษตร..และพืชศาสตร์)
12 มิถุนายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครงาน บริษัทโรงสีข้าวนาทองไทย (วิศวกรรมเกษตร..และพืชศาสตร์..)
12 มิถุนายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

บริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด รับสมัครงาน
24 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

อ่านทั้งหมด
  ภาพกิจกรรม
รูปทั้งหมด
 

 

 

 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.