Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
งานหอพักนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ

 

 

 

 

 Untitled Document main
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ปฏิทินการดำเนินโครงการ กิจกรรม ด้านพัฒนานักศึกษา (รวม 9 คณะ 1 สถาบัน 4 วิทยาเขต) ปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561)
19 มิถุนายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศกำหนดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
25 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ระเบียบการเงินกีฬา มทร.ตะวันออก ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. 2550
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศรับสมัครสมาชิก ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย
06 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2560 ขยายระยะเวลา
13 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

อ่านทั้งหมด
  ข่าวอบรม/สัมมนา
 เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 ถึง 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
17 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 กำหนดการอบรมและฝึกเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา
02 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 เอกสารประกอบ การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา 2561 ถึง 2565
19 มีนาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา มทร.ตะวันออก หลักสูตร “พัฒนาบุคลิกภาพภายในด้วย DISC และบุคลิกภายนอกดูดีมีสไตล์ Look Smart”
05 มีนาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 การสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อรับประโยชน์จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)
05 มีนาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารบริการศิษย์เก่า
บริษัทเบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม รับสมัครตำแหน่งงานว่าง
20 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

บริษัท UNICON รับสมัครตำแหน่งงานว่าง
20 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัครตำแหน่งงานว่าง
20 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

บริษัทเป็ด บางกอกแร้นช์ จำกัด มหาชน รับสมัครตำแหน่งงานว่าง
20 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

บริษัท OISHI GROUP รับสมัครตำแหน่งงานว่าง
20 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารทั่วไป
 ประกาศกำหนดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561
25 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษาอ่านทั้งหมด
  ภาพกิจกรรม
รูปทั้งหมด
 

 

 

 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.