Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

Untitled Document
   สรุปโครงการ 2556
 
 สรุปโครงการดนตรี กีฬา และนันทนาการ (องค์การนักศึกษา) ( 30 สิงหาคม 2556)
 สรุปโครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย (องค์การนักศึกษา) (23 สิงหาคม 2556)
 สรุปโครงการค่ายอาสาพัฒนาราชมงคลหัวใจสิงห์ (องค์การนักศึกษา) (10 พฤศจิกายน 2556)
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ตะวันออก พ.ศ.2556..2560
 สรุปโครงการต่อต้านการทุจริต (24 พฤศจิกายน 2556)
 สรุปโครงการอบรมร่วมต่อต้านการทุจริต (24 พฤศจิกายน 2556)
 แผนกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
 สรุปโครงการดนตรีในสวนเกษตรแฟร์ 2556 ( 9 ธันวาคม 2556 )
 สรุปโครงการกีฬาน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติด ( 17 สิงหาคม 2556 )
 สรุปโครงการกีฬาบุคลากร สกอ. บางแสนเกมส์ ( 8 พฤศจิกายน 2556 )
 สรุปโครงการค่ายอาสาพัฒนาราชมงคลหัวใจสิงห์ _ สร้างฝายชะลอน้ำ (10 พฤศจิกายน 2556)
 สรุปโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา (28 กรกฎาคม 2556)
 สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 (29 พฤษภาคม 2556)
 สรุปโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ (21 กรกฎาคม 2556)
 สรุปโครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย (23 สิงหาคม 2556)

 

1 2 Next
 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.