Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

Untitled Document
   สรุปโครงการ 2556
 
 สรุปโครงการสร้างผ้าขาวผืนใหม่ (6 กรกฎาคม 2556)
 สรุปโครงการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติด มทร.ตะวันออก (31 กรกฎาคม 2556)
 สรุปโครงการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติด เครือข่ายภาคตะวันออก (31 สิงหาคม 2556)
 สรุปโครงการแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์ (1 กันยายน 2556)
 สรุปโครงการอบรมการประกันคุณภาพผู้นำนักศึกษา (15 มีนาคม 2556)
 สรุปโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือนักศึกษาอาเซียน (ปีการศึกษา 2556)
 สรุปโครงการจัดหางานให้นักศึกษาทำและมีรายได้ระหว่างเรียน (30 กันยายน 2556)
 สรุปโครงการบริการรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ (30 กันยายน 2556)
 สรุปโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรส่วนราชการ (23 กันยายน 2556)
 สรุปโครงการวันไหว้ครู (27 มิถุนายน 2556)
 สรุปโครงการปล่อยปลามหากุศลถวายในหลวง ร่วกับ อบต.บางพระ (29 พฤศจิกายน 2556)

 

 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.