Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

Untitled Document
   สรุปโครงการ 2557
 
 สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 (11 สิงหาคม 2557)
 สรุปโครงการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (26 พฤศจิกายน 2557)
 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงานภาระหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (21 ธันวาคม 2557)
 สรุปโครงการพัฒนาระบบและกลไกขององค์การนักศึกษา ( 7 เมษายน 2557 )
 สรุปโครงการบริหารและเขียนโครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา (11 พฤษภาคม 2557)
 สรุปโครงการกีฬาเครือข่ายภาคตะวันออก ฉัตรชมพูเกมส์ (องค์การนักศึกษา) (17 พฤษภาคม 2557)
 สรุปโครงการแสดงดนตรี นันทนาการ 9 มทร.(องค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก) (3 กุมภาพันธ์ 2557)
 สรุปโครงการประชุมสภานักศึกษา 9 มทร. (องค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก) (16 กุมภาพันธ์ 2557)
 สรุปโครงการกีฬาราชมงคล ครั้งที่ 30 อีสานเกมส์ (7 กุมภาพันธ์ 2557)
 สรุป MOU ความร่วมมือองค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก (10 พฤษภาคม 2557)
 สรุปโครงการอบรมระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (19 กุมภาพันธ์ 2557)
 สรุปโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (22 มกราคม 2557)

 

 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.