Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

Untitled Document
   สรุปโครงการ 2558
 
 สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (10 สิงหาคม 2558)
 สรุปโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (10 - 23 สิงหาคม 2558)
 สรุปโครงการแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์ (24 - 28 พฤศจิกายน 2558)
 สรุปโครงการอบรมทักษะการใช้อุปกรณ์กีฬา (30 พฤศจิกายน 2558)
 สรุปโครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย (1-4 กันยายน 2558)
 สรุปโครงการวินัย จราจร ขับขี่ปลอดภัย (28 มีนาคม 2558)
 สรุปโครงการระบบกลไกองค์การนักศึกษาวิทยาเขตบางพระ 1 มิถุนายน 2558
 สรุปโครงการระบบกลไกงานกิจการนักศึกษา (ระดับมหาลัย)25-26เมย.58
 สรุปโครงการเพื่อนดูแลเพื่อนพี่ดูแลน้อง ป้องกันยาเสพติดและเอดส์ (29 สิงหาคม 2558)
 สรุปโครงการวันไหว้ครู 27 สค. 2558
 สรุป โครงการ ผ้าขาวผืนใหม่ (กิจกรรม1 นักศึกษาสัมพันธ์)12กย.58
 สรุปโครงการเขียนโครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา (6 มิถุนายน 2558)
 สรุปโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงาน (25 เมษายน 2558)
 สรุปค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ (14 มิถุนายน 58)
 สรุปค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี (25 พฤษภาคม 2558)

 

1 2 Next
 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.