Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

Untitled Document
   สรุปโครงการ 2559
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก 2556 ถึง 2560 (ฉบับทบทวน 2559)
 สรุป โครงการสภานักศึกษา มทร.ตะวันออก ปี59
 สรุป โครงการพยอมช่อใหม่ห่างไกลยาเสพติด
 สรุป โครงการพยอมช่อใหม่ ปี59
 สรุป โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ ปี59
 สรุป โครงการเขียนโครงการตามหลักประกันคุณภาพ ปี59
 สรุป โครงการ เปิดโลกกิจกรรม ปี59
 สรุป โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ปี59
 สรุปโครงการอบรมวิชาชีพการเพาะเห็ด เรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ 2 สิงหาคม 2560
 สรุปโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (1...5 สิงหาคม 2559)
 สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตบางพระ ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559)
 สรุปโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 30 เมษายน 2559)
 สรุปโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน (23 - 24 เมษายน 2559)
 สรุปโครงการ RMUTTO Job Fair 2016 (4 พฤษภาคม 2559)
 สรุปโครงการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (22 มกราคม 2559)

 

1 2 Next
 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.