Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
งานหอพักนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ

 

 

 

 

 

Untitled Document
   สรุปโครงการ 2560
 
 สรุป โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตบางพระ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก 2556 ถึง 2560 (ฉบับทบทวน 2559)
 สรุป โครงการสืบสาน9ราชมงคล ปี59 (7..10เมย.60)
 สรุป โครงการสภาพิจารณางบ (26..28มิย.60)
 สรุป โครงการรับน้องสร้างสรรค์ (29..30กค.60)
 สรุป โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยฯ (วิทย์) (1มีค.60)
 สรุป โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่36 วันที่ 8 มิถุนายน 2560
 สรุปโครงการเขียนโครงการตามหลักประกันคุณภาพ วันที่ 15 มิถุยายน 2560
 สรุปโครงการ ดนตรีเพื่อพ่อ 16 กรกฎาคม 2560
 สรุปโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ วันที่ 17..18 มิถุนายน 2560
 เทคนิคการพัฒนาบุคลากรให้มี Service mind
 สรุปโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 1 เมษายน 2560
 สรุปโครงการกำหนดแผนงานด้านกิจการนักศึกษา 25 มกราคม 2560
 สรุปโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรตากรอบภาระหน้าที่ 12 มกราคม 2560
 สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมและฝึกเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา 26 เมษายน 2650

 

1 2 Next
 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.