Untitled Document Untitled Document
วิสัยทัศน์ (Vision)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจกรรมและปกครอง
  งานกีฬาและนันทนาการ
  งานสวัสดิการนักศึกษา
  งานแนะแนวการศึกษา
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
  คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
  งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
  แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
  MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
  คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ

 

 

 

 

 

Untitled Document
   สรุปโครงการ 2561
 
 สรุปโครงการป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2561
 รายงานผล สกอ. โครงการ TO BE NUMBER ONE 2561
 รายงานผล มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการ TO BE NUMBER ONE 2561
 สรุป โครงการอบรมระบบกลไกกิจการนักศึกษา วันที่ 28 ถึง 30 มิถุนายน 2561
 สรุป โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาและศิษย์เก่า วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
 สรุป โครงการบัณฑิตไทยไม่โกง วันที่ 13..14 มกราคม 2561
 สรุป โครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0 วันที่ 24..25 กุมภาพันธ์ 2561
 สรุป โครงการ Eastern Economic Corridor. (EEC) 1 เมษายน 2561
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 มทร.ตะวันออก
 สรุปโครงการ สสส. ค่ายเยาวชน RMUTTO รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ เมษายน 2561
 ปฏิทินการดำเนินโครงการ กิจกรรม พัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561)
 สรุป โครงการอบรมและฝึกเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา วันที่ 27 เมษายน 2561
 สรุป โครงพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา มทร.ตะวันออก วันที่ 18 มีนาคม 2561
 สรุป โครงการสัปดาห์ส่งเสริมอาชีพและตลาดนัดอาชีพ RMUTTO Job Fair ครั้งที่ 3 วันที่ 14 มีนาคม 2561
 สรุป โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตบางพระ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

 

1 2 Next

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.