Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

Untitled Document
   สรุปโครงการ 2561
 
 สรุป โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
 สรุป โครงการ สัมมนางานสภานักศึกษา (12..14กค.61)
 สรุป โครงการ รับน้องสร้างสรรค์ (19..21กค.61)
 สรุป โครงการอบรมระบบกลไกกิจการนักศึกษา (28..30 มิย.61)
 สรุป โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานพัฒนานักศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2561
 สรุป โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 มกราคม 2561
 สรุปโครงการป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2561
 รายงานผล สกอ. โครงการ TO BE NUMBER ONE 2561
 รายงานผล มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการ TO BE NUMBER ONE 2561
 สรุป โครงการอบรมระบบกลไกกิจการนักศึกษา วันที่ 28 ถึง 30 มิถุนายน 2561
 สรุป โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาและศิษย์เก่า วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
 สรุป โครงการบัณฑิตไทยไม่โกง วันที่ 13..14 มกราคม 2561
 สรุป โครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0 วันที่ 24..25 กุมภาพันธ์ 2561
 สรุป โครงการ Eastern Economic Corridor. (EEC) 1 เมษายน 2561
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 มทร.ตะวันออก

 

1 2 Next
 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.