Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

Untitled Document
   สรุปโครงการ 2561
 
 สรุปโครงการ สสส. ค่ายเยาวชน RMUTTO รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ เมษายน 2561
 ปฏิทินการดำเนินโครงการ กิจกรรม พัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561)
 สรุป โครงการอบรมและฝึกเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา วันที่ 27 เมษายน 2561
 สรุป โครงพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา มทร.ตะวันออก วันที่ 18 มีนาคม 2561
 สรุป โครงการสัปดาห์ส่งเสริมอาชีพและตลาดนัดอาชีพ RMUTTO Job Fair ครั้งที่ 3 วันที่ 14 มีนาคม 2561
 สรุป โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตบางพระ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 คู่มือระบบให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ..สกอ..
 สสส. โครงการค่ายเยาวชน RMUTTO รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์

 

 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.