Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

Untitled Document
   สรุปโครงการ 2563
 
 โครงการบริหารกิจกรรมนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
 โครงการลอยกระทง-62_13กพ63
 โครงการถวายเทียนพรรษา 2563
 โครงการนักวิทย์ชอบธรรม
 โครงการราชมงคลตะวันออกคุณาธร เพชรราชมงคลตะวันออก
 โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
 โครงการนักวิทย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
 โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
 โครงการ จัดการแข่งขันกีฬา ตะวันออกเกมส์
 โครงการ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน พยอมเกม์
 โครงการประชุมพิจารณางบประมาณ องค์การ สภา
 โครงการ RMUTTO STAR CONTEST 2019
 โครงการ RMUTTO PHOTO CLASS 2019
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 (วข.อุเทนถวาย)
 โครงการเข้าร่วมกีฬาพะยอมเกมส์ (วข.อุเทนถวาย)

 

1 2 Next
 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.