Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

Untitled Document
   แบบฟร์อม เอกสารบริการทั่วไป
 
 แบบฟอร์ม โครงการ 2563
 แบบฟอร์มการขอเบิกยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬา
 แบบฟอร์มการขอเบิกยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬา
 แบบฟอร์มการขอใช้บริการสนามกีฬา
 แบบฟอร์มการขอใช้บริการสนามกีฬา
 คู่มือปฏิบัติงาน การเขียนโครงการสำหรับองค์การนักศึกษา
 ปฏิทินแผนการดำเนินโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
 2563 คู่มือการจัดตั้งชมรมนักศึกษา มทร.ตะวันออก
 รายละเอียด ขั้นตอน การสมัครขอรับทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า) 2562
 ประกาศ กยศ. และแบบคำขอกู้ กยศ. และขั้นตอน ปีการศึกษา 2561
 ใบสมัครทุนให้เปล่า งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
 (ฉบับทบทวน 2560) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก 2556 ถึง 2560
 แบบฟร์อมบันทึกจิตอาสา (กยศ.)
 1.ระเบียบการประกวดผู้นำเชียร์ (พะยอมเกมส์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 วข.จันทบุรี)
 แบบฟร์อมหนังสือมอบอำนาจ

 

1 2 Next
 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.