Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
งานหอพักนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ

 

 

 

 

 Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์  

 ระเบียบการเงินกีฬา มทร.ตะวันออก ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. 2550
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศรับสมัครสมาชิก ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย
06 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2560 ขยายระยะเวลา
13 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร เกิด พ.ศ.2540 ส่งเอกสารกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2560
01 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาบางพระ) ปีการศึกษา 2560
24 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศ กยศ. นัดประชุม(ผู้มีรายชื่อ) วันที่ 25 สิงหาคม 2560
22 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2560
17 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2560
15 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2560
07 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 เทคนิคการพัฒนาบุคลากรให้มี Service mind
21 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีการศึกษา 2559
04 พฤศจิกายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ระเบียบการแข่งขันผู้นำเชียร์ พะยอมเกมส์ 2559
30 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 2559
28 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ปีการศึกษา 2559
26 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศ กยศ.วันที่ 21 กันยาน 2559
21 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา 

1 2 3 4 5 Next
 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.