Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

 Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์  

 ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2561
22 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ใบสมัครทุนให้เปล่า งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
16 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศ กยศ. และ กรอ. มทร.ตะวันออก ปีการศึกษา 2561
11 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศรับสมัครงาน บริษัท IT CITY
03 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ปฏิทินการดำเนินโครงการ กิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561)
26 มิถุนายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศกำหนดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
25 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ระเบียบการเงินกีฬา มทร.ตะวันออก ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. 2550
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศรับสมัครสมาชิก ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย
06 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2560 ขยายระยะเวลา
13 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร เกิด พ.ศ.2540 ส่งเอกสารกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2560
01 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาบางพระ) ปีการศึกษา 2560
24 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศ กยศ. นัดประชุม(ผู้มีรายชื่อ) วันที่ 25 สิงหาคม 2560
22 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2560
17 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2560
15 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2560
07 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา 

 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.