Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

 Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์  

 เทคนิคการพัฒนาบุคลากรให้มี Service mind
21 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีการศึกษา 2559
04 พฤศจิกายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ระเบียบการแข่งขันผู้นำเชียร์ พะยอมเกมส์ 2559
30 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 2559
28 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ปีการศึกษา 2559
26 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศ กยศ.วันที่ 21 กันยาน 2559
21 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศกำหนดการ กยศ. ปีการศึกษา 2559
21 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ระเบียบการประกวดผู้นำเชียร์ (พะยอมเกมส์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 วข.จันทบุรี)
16 พฤศจิกายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558
23 กันยายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการ Go Further Innovator 2015 ชิงทุนการศึกษามูค่ารวมกว่ารวม 650,000 บาท
21 กันยายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศกำหนดการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2558
10 กันยายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2558
03 กันยายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 "นักศึกษาพิการ" โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับ นักศึกษาพิการ 2558
26 สิงหาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 2558.
03 สิงหาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตบางพระ ปีการศึกษา 2558
28 กรกฎาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา 

 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.