Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

 Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์  

 การผ่อนผันรับราชการทหาร ปีการศึกษา 2557
17 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศ กยศ. 16 กันยายน 2557 (เลื่อนกำหนดการ ปีการศึกษา 2557)
17 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP 2557
23 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศกองทุนกู้ยืม กยศ. รายเก่ารายใหม่ ส่งแบบขอกู้ 20-22 สิงหาคม 57
21 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ 2557
30 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา
29 พฤษภาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
15 พฤษภาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 4,5 ฝึกวันที่ 21-31 ต.ค.56
14 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศผ่อนผันทหาร ปี 2556
30 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

  ขอเชิญประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "มาหา Like มหาลัย Photo Contest"
03 กรกฎาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

  รับสมัครนักศึกษาเป็นผู้ประสานงานสอบ ตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า 2556 supervisor
02 กรกฎาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สั้น Change...เปลี่ยนอะไรสังคมไทยถึงน่าอยู่
02 กรกฎาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวีดีโอคลิป สร้างจิตสำนึกรู้รักษ์พลังงาน
02 กรกฎาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ วัฒนธรรมองค์กรจิตอาสา
02 กรกฎาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 2555 สรุปผลการประเมินการใช้บริการห้องสมุด อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555
14 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา 

 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.