Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

 Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์  

 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
13 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศรับสมัครค่ายอาสา โครงการออกค่าย...ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 2556
07 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกระดานดำกับกระทิงแดง ครั้งที่ 12
07 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเยาวชนสตรีไทยดีเด่น 2556
07 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาสผลสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่4 ปี 2555
10 พฤษภาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปี 3-5 ปี 2556
10 พฤษภาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.2556
23 เมษายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศ กยศ.ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมรายใหม่เพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 อิรวดีเกมส์ ; กีฬาเครือข่ายอุดมศึกษาสัมพันธ์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 16
31 ตุลาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 2555
24 กันยายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศข่าวกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ครั้งที่ 1/2555
26 เมษายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา 

Prev1 2 3 4 5 6 7
 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.