Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
งานหอพักนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ

 

 

 

 

 Untitled Document
   ข่าวอบรมสัมมนา  

 เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 ถึง 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
17 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 กำหนดการอบรมและฝึกเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา
02 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 เอกสารประกอบ การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา 2561 ถึง 2565
19 มีนาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา มทร.ตะวันออก หลักสูตร “พัฒนาบุคลิกภาพภายในด้วย DISC และบุคลิกภายนอกดูดีมีสไตล์ Look Smart”
05 มีนาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 การสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อรับประโยชน์จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)
05 มีนาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 อบรมแกนนำนักศึกษารณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 16..17 กันยายน 2560
05 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน วันที่ 23 เมษายน 2559
04 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันที่ 5 สิงหาคม 2559
04 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 2556 สรุปผลโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมจิตอาสา 7 พฤษภาคม 2556
20 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 2556 สรุปผลการอบรมการประกันคุณภาพผู้นำนักศึกษา 15 มีนาคม 2556
20 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 2555 สรุปผลโครงการกีฬาอุดมศึกษาภาคตะวันออก 17 กรกฎาคม 2555
17 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 2555 สรุปผลโครงการอบรมการประกันคุณภาพผู้นำนักศึกษา 15 กรกฎาคม 2555
17 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 2555 สรุปผลโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 15 กรกฎาคม 2555
17 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 2555 สรุปโครงการเทคนิคการเป็นพิธีกร 17 มิถุนายน 2555
17 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 2555 สรุปโครงการสนับสนุนนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน 30 กันยายน 2555
17 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา 

1 2 Next
 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.