Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

 Untitled Document
   ข่าวอบรมสัมมนา  

 แผนพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุง 2564)
13 มกราคม 2564  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ปฏิทินแผนการดำเนินโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564
13 มกราคม 2564  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการ 2563 (ชุดที่ 6) กิจกรรมสนับสนุน คชจ.(กองพัฒนานักศึกษา)
17 เมษายน 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการ 2563 (ชุดที่ 5) ปรับแผน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย (พัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
17 เมษายน 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการ 2563 (ชุดที่ 4) กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย (พัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
17 เมษายน 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการ 2563 (ชุดที่ 3) กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย (พัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
17 เมษายน 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการ ของบ กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย (พัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
17 เมษายน 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการ 2563 (ชุดที่ 2) กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย (พัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
17 เมษายน 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการ 2563 (ชุดที่ 1) กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย (พัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
17 เมษายน 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 คู่มือปฏิบัติงาน การเขียนโครงการสำหรับองค์การนักศึกษา
13 เมษายน 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 กำหนดการ โครงการอบรม RMUTTO Young Volunteer ยุวอาสาพัฒนาจังหวัดชลบุรี
21 สิงหาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการอบรมผู้นำนักศึกษารับน้องสร้างสรรค์ มทร.ตะวันออก (คู่มือรับน้องสร้างสรรค์)
19 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ วิทยาเขตบางพระ ปีการศึกษา 2561
11 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 2561 โครงการการบัณฑิตไทยไม่โกง “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทย ไม่โกง”
10 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 2561
10 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา 

1 2 3 Next
 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.