Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

 Untitled Document
   ข่าวอบรมสัมมนา  

 2555 สรุปโครงการสนับสนุนนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน 30 กันยายน 2555
17 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 2556 สรุปโครงการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 5 เมษายน 2556
17 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการพัฒนาประสลการณ์วิชาชีพนักศึกษาและศิษย์เก่า
04 ตุลาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพและงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย 2555
02 ตุลาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา 

 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.