Untitled Document Untitled Document
วิสัยทัศน์ (Vision)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจกรรมและปกครอง
  งานกีฬาและนันทนาการ
  งานสวัสดิการนักศึกษา
  งานแนะแนวการศึกษา
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
  คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
  งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
  แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
  MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
  คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ

 

 

 

 

 

 Untitled Document
    ข่าวสารบริการศิษย์เก่า  

 บริษัท UNICON รับสมัครตำแหน่งงานว่าง
20 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 บริษัทเบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม รับสมัครตำแหน่งงานว่าง
20 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

  รับสมัครงาน บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด
06 สิงหาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 (IAESTE Thailand) ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค ในต่างประเทศ ปี 2558
07 กรกฎาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 รับสมัครงาน บริษัทโรงสีข้าวนาทองไทย (วิศวกรรมเกษตร..และพืชศาสตร์..)
12 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 รับสมัครงาน บริษัทโรงสีข้าวนาทองไทย (วิศวกรรมเกษตร..และพืชศาสตร์)
12 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 บริษัทแอดวานซ์ รับสมัครงาน
24 ธันวาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 บริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด รับสมัครงาน
24 ธันวาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. ภายใน 31 มีนาคม 2557
17 ธันวาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 งาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย
16 สิงหาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 แม่สอด-เมียวดี.... พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนไทย-พม่า
10 พฤษภาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ตลาดบรูไน...มีอะไรน่าสนใจสำหรับสินค้าไทย
10 พฤษภาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 พฤติกรรมผู้บริโภค และเกร็ดการติดต่อธุรกิจกับ สปป.ลาว
30 เมษายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศรับสมัครงาน บริษัทโทรคาเดโร
29 เมษายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
25 กันยายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.