Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

Untitled Document
   บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
 

 

ผู้อำนวยการ

กองพัฒนานักศึกษา

นางสาวนุสรา  หนูกลัด

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์

038 358137 ต่อ 1300

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1300

E-mail  -

   

งานบริหารทั่วไป

นางรัตนกร  รอดรัตน์

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์

038 358137 ต่อ 1005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1005

E-mail  tidk.r@hotmail.com

   

นางสาวสุพัฒน์  ปรางนวน

ตำแหน่ง งานบริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์

038 358137 ต่อ 1302

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1302

E-mail  pat.252@hotmail.com

   

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

นายอังกูร  กิตติวรกาล

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์

038 358137 ต่อ 1303

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1303

E-mail   k_4428@hotmail.com 

   

นางอรพรรณ  เหลาทอง

เจ้าหน้าที่งานบริการและสวัสดิการ

หมายเลขโทรศัพท์ 038 358137

ต่อ 1399

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1399

E-mail   orapun_la@rmutto.ac.th

   

นางนงนุช  พรหมประเสริฐ

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์

038 358137 ต่อ 1396

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1396

E-mail   leknungnuch@hotmail.com

   

นางสาวศิริรัตน์ พึ่งพา

เจ้าหน้าที่งานบริการและสวัสดิการ

หมายเลขโทรศัพท์ 038 358137

ต่อ 1399

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1399

E-mail:siriratphengpa@gmail.com

   

น.ส.กนกกาญจน์  พรมน้ำ

ตำแหน่ง แม่บ้าน

หมายเลขโทรศัพท์

038 358137 ต่อ 1399

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1399

 

   

น.ส.จรินทร์  จิตรประสงค์

เจ้าหน้าที่งานบริการและสวัสดิการ

หมายเลขโทรศัพท์ 038 358137

ต่อ 1399

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1399

 

   

งานกิจกรรมนักศึกษา

นางโสรดา   ศรีประสิทธิ์

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรม

หมายเลขโทรศัพท์

038 358137 ต่อ 1396

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1396

E-mail   mamo_bp@hotmail.com

   

น.ส.ผกากาญจน์  แจ้งสว่าง

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์

038 358137 ต่อ 1395

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1395

E-mail   lek.1991@hotmail.com

   

งานกีฬาและนันทนาการ

นายวุฒิชัย แสงงาม 

หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ

หมายเลขโทรศัพท์ 038 358137

ต่อ 1399

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1399

E-mail yodpi2527@gmail.com

   

นายศราวุธ  อาภาภัสร์

เจ้าหน้าที่ งานกีฬาและนันทนาการ

หมายเลขโทรศัพท์ 038 358137

ต่อ 1399

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1399

E-mail sarawut.arpapat7@gmail.com

   

นายอัสมิง มะสาแม

เจ้าหน้าที่งานกีฬาและนันทนาการ

หมายเลขโทรศัพท์ 038 358137

ต่อ 1399

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1399

E-mail 

atsaming_ma@rmutto.ac.th

   

งานแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ

นายเด็ดเดี่ยว  บุญมา

 หัวหน้างแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์

038 358137 ต่อ 1301

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1301

E-mail   detdiew@hotmail.com

   

นายทวิชากร ขุนภักดี

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์ 038 358137

ต่อ 1301

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1301

E-mail

 jaturong.khunpakdee@gmail.com

   
   
   
   
   
   
   

 

 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.