Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

Untitled Document
   แนะนำหน่วยงาน
 

               กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับการจัดตั้งให้เป็นส่วนราชการระดับกอง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นหน่วยงานดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยการให้บริการและจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา เช่น  จัดหาทุนการศึกษา แนะแนวอาชีพและจัดหางาน จัดกิจกรรมกีฬา  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้บริการด้านหอพักนักศึกษา บริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาแก่นักศึกษา จัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่นักศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้สมบูรณ์  ทั้งร่างกายและจิตใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีกลยุทธ์เด่นในการบริหารงานใน 3 ด้านหลัก ซึ่งได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านบริหารงานด้านวิชาชีพ ในส่วนของกองพัฒนานักศึกษานั้น จะอยู่ด้านการผลิตบัณฑิต โดยมีประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ว่า  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  โดยมีเป้าประสงค์  คือ   ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามสัดส่วนของความต้องการของประเทศที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งเป้าประสงค์ได้แบ่งเป็น  2 ด้าน คือ ด้านจัดการศึกษา และด้านพัฒนานักศึกษานั้น จึงส่งผลให้ยุทธศาสตร์ของกองพัฒนานักศึกษา จะส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษาและพัฒนาตัวนักศึกษา ในด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สติปัญญา ให้เป็นคนที่ดีมีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  โดยมีเป้าประสงค์ในการมุ่งบริการและพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม และมีกลยุทธ์มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพพร้อมด้วยทักษะชีวิตและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวเน้นไปในเรื่องการจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษาเพื่อช่วยเสริมสร้างความพร้อมแก่นักศึกษา 

   
 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.