Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้

 

 

 

 

 

Untitled Document
   งานสวัสดิการนักศึกษา
 

รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด

3. รายละเอียด  ขั้นตอน  การสมัครขอรับทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า) 2562

2. ประกาศ กยศ. และแบบคำขอกู้ กยศ. และขั้นตอน ปีการศึกษา 2561

1ประกาศกำหนดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา  2561

 

 

1.ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา

 

 

2.การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

 

 

3.นักศึกษาวิชาทหาร

 

 

 

4.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ.

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.