Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

"นักศึกษาพิการ" โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับ นักศึกษาพิการ 2558


 "นักศึกษาพิการ" โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับ นักศึกษาพิการ 2558
26 สิงหาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา


"นักศึกษาพิการ" โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับ นักศึกษาพิการ 2558

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี ตามความสมัครใจและประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษา สมัครที่ ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก หมดเขตสมัคร 21 กันยายน 2558

รายละเอียด "นักศึกษาพิการ" โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับ นักศึกษาพิการ 2558

 

 

 

 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.