Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
งานหอพักนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 ถึง 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


 เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 ถึง 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
17 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา


เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 ถึง 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


1. โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพงานพัฒนานักศึกษา 2561
2.ตาราง กำหนดการ กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561
3.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2561...2565 (พ.ศ. 2561)
4.ร่าง แบบฟอร์ม ปฏิทินการดำเนินโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2561
5.ร่าง ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้ายการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. 2560
6.แบบประเมิน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพงานพัฒนานักศึกษา
ึึ7.นโยบายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
8.(ร่าง)แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (มิถุนายน 2561)
9.ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561) (รวม 9 คณะ 1 สถาบัน 4 วิทยาเขต) มหาวิ

 

 

 

 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.